Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Filformat GIS

falseGIS-data kan enkelt beskrivas som geografiska objekt till vilka attribut (information) har knutits. Med ett geografiskt objekt menas någonting som kan reletaras till en plats i rummet, t.ex. en väg eller en sjö. De geografiska objekten kan lagras antingen i ett rutnät (rasterformat) eller som punkter, linjer eller polygoner lagrade som x- och y-koordinater i ett koordinatsystem (vektorformat).

Filformatet talar om på vilket sätt de geografiska objekten är lagrade i en datafil. Vilket format som används är viktigt att tänka på, eftersom det är ytterst sällan som en programvara stödjer alla lagringsformat. Om du vill använda dig av ett dataset som är sparat i ett format som inte stöds av ditt GIS-program, måste du antingen hitta ett sätt att transformera det eller använda ett annat dataset/GIS-program.

Nästan alla GIS-program har sina egna filformat. Dessa filformat är gjorda för optimal användning inom programvaran. De är inte designade för användning utanför ursprungsprogrammet. De flesta GIS-programvaror stödjer däremot även ett antal "främmande" filformat, vilka är gjorda för att transportera data in till eller ut ur GIS-program. Dessa utbytesfiler är vanligtvis väldokumenterade och standardiserade.

Nedan följer en sammanställning och kortfattad beskrivning av vanliga GIS-filformat. Listan är med andra ord långtifån komplett!

 

Vektorformat

Många GIS är baserade på vektorteknologi. De är även de mest komplexa eftersom det finns många sätt att lagra koordinater, attribut, datastruktur och visuliseringsinformationen.

ARC, ESRI Generate Line

Enkelt ASCII-format, vilket kan hantera punkt- och linjedata.

DGN, MicroStation Design Files

DGN är det interna formatet för MicroStation, ett CAD-program. Formatet är väldokumenterat och standardiserat, vilket gör det möjligt att användas som överföringsformat. DGN-filer innehåller detaljerad visualiseringsinformation (display).

DLG, Digital Line Graphs

DLG används av US Geological Survey (USGS) för att hantera vektorinformation från tryckta papperskartor. Det innehåller mycket exakt koordinatinformation och sofistikerad information om objektklassifikation, men ingen annan attributdata. DLG innehåller ingen visualiseringsinformation (display). DLG är framför allt tillhandahållet av USGS och en del andra myndigheter i USA, vilka har använt formatet vid publicering av ett stort antal digitala kartor.

DWG, Autodesk Drawing Files

DWG är det interna användarformatet för AutoCAD (CAD betyder Computer-Aided Design). AutoCAD kan konvertera DWG-filer till DXF-filer utan att förlora grafisk information. Det finns ett antal olika sätt att lagra attributdata i DWG-filer. En vanlig standardmetod är den som använder Extended Entity Data (EED) för att länka attributdata, men även andra metoder är möjliga. P.g.a. av bristen på standard för länkning av attributdata kan problem uppstå vid filtransport mellan olika system.

DXF, Autodesk Drawing eXchange Format

DXF är ett vanligt överföringsformat för vektordata. Det innnehåller visualiseringsinformation, och stöds av nästan alla grafikprogram. Det finns flera olika sätt att lagra attributdata i DXF och att länka DXF-objekt till externa attribut (se DWG ovan). Eftersom det inte finns någon attributstandard, klarar inte alla program som utger sig att stödja DXF att importera attributdata fullständigt.

E00, ARC/INFO interchange file

E00 är ett överföringsformat, som finns både i ASCII- och binärform. Det används för att överföra filer mellan olika versioner av ARC/INFO, men det är läsbart även av många andra GIS-program.

GML, Geography Markup Language

XML-standard för överföring och lagring av geografiska vektordata. Den har antagits av Open GIS Consortium.

KF85, Kommunförbundets transfereringsformat (ISOK)

Formatet kan hantera punkt-, linje- och ytobjekt samt text och symboler. Förnärvarande är det dock inte möjligt att överföra attributdata.

MIF/MID, MapInfo Interchange Format

MIF/MID är MapInfo:s standard överföringsformat, som kan hanteras av många andra GIS-program. Formatet hanterar tre typer av information: geometri, attribut och visualisering.

SDTS, Spatial Data Transfer System

SDTS är ett överföringsformat utvecklat i USA och är avsett för hantering av all typ av geografisk data. SDTS kan lagras som ASCII eller binärt. I princip kan all geografisk data kodas med SDTS, inkluderat koordinatinformation, komplex attributinformation, och visualiseringsinformation. Denna mångsidighet medför även en ökad komplexitet. För att förenkla detta har fler standarder utvecklats som delprojekt i SDTS. Den första av dessa är Topological Vector Profile (TVP), vilken används för att lagra viss typ av vektor data.

SHP, ESRI shapefile

Shape är ArcView:s interna vektorformat. Utöver shapefilen (*.shp) finns en fil som hanterar attributdata (*.dbf) och en indexeringsfil (*.shx). Formatet kan importeras av andra GIS- programvaror.

SVG, Scalable Vector Graphics

XML-standard för presentation av vektordata på Internet. Har antagits av World Wide Web Consortium.

TIGER, Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing Files

TIGER är ett ASCII-överföringsformat nyttjat av USA:s statistiska centralbyrå (US Census Bureau) för att lagra vägkartor. Det innehåller kompletta geografiska koordinater och är linjebaserat. De viktigaste attributen innehåller gatunamn och adressinformation. TIGER innehåller ingen visualiseringsinformation.

VPF, Vector Product Format

VPF är ett binärt format nyttjat av US Defense Mapping Agency. Det är väldokumenterat och kan användas internt såväl som överföringsformat. Det innehåller geometri och attributinformation men ingen visualiseringsinformation. VPF-filer benämns även VMAP product. Digital Chart of the World (DCW) är publicerad i detta format.

VXP, Idrisi32 ASCII vector export format

IDRISI 32:s vektorexportformat (ASCII).

WMF, Microsoft Windows Metafile

WMF är ett vektorfilformat för Microsoft Windows operativsystem. WMF-filer är egentligen en samling av GDI (Graphics Device Interface) beställningsfunktioner även dessa interna för Microsoft Windows miljöer.

 

Rasterformat

Rasterfiler används generellt för att lagra bildinformation, som t.ex. skannade papperskartor, flygfotografier och satellitbilder, men även för lagring av olika variabler som har en kontinuerlig utbredning i rummet, t.ex. höjddata och temperaturdata. Bilddata från satelliter och andra luftburna sytem brukar gemensamt kallas för fjärranalysdata. Upplösningen i fjärranalysdata och skannade kartor syftar på den area på jordytan, vilken ryms i varje bildelement (cell, pixel). Detta skiljer sig från övrig bilddata, där upplösning anges i dots per inch (dpi).

ADRG, Arc Digitized Raster Graphics

ADRG är ett format nyttjat av militären i USA för att lagra papperskartor i rasterformat.

BIL, Band Interleaved by Line

Band Interleaved by Line (BIL) är ett format som används för hantering av bilder med stor färginformation, vilket är särskilt vanligt inom fjärranalyssystem. Den primära skillnaden mellan BIL och formaten BIP och BSQ är den teknik som används för att lagra ljusintensitetsvärden, vilka är infångade simultant för respektive färg eller spektralt band.

BIP, Band Interleaved by Pixel

Band Interleaved by Pixel (BIP) är ett format som används för hantering av bilder med stor färginformation, vilket är särskilt vanligt inom fjärranalyssystem. Den primära skillnaden mellan BIP och formaten BIL och BSQ är den teknik som används för att lagra ljusintensitetsvärden, vilka är infångade simultant för respektive färg eller spektralt band.

BSQ, Band Sequential

Band Sequential (BSQ) är ett format som används för hantering av bilder med stor färginformation, vilket är särskilt vanligt inom fjärranalyssystem. Den primära skillnaden mellan BSQ och formaten BIL och BIPär den teknik som används för att lagra ljusintensitetsvärden, vilka är infångade simultant för respektive färg eller spektralt band.

DEM, Digital Elevation Model

DEM är ett rasterformat nyttjat av USGS (US Geological Servey) för att återge höjdinformation. I motsats till andra rasterformat representerar inte cellernas värde i en DEM av ett färgintensitetsvärde utan av ett höjdvärde för en markposition på jordens yta.

*.dem, *.hdr, DEM ArcInfo

ArcINFO:s (ESRI) höjddataformat.

GTOPO30, Global 30 Arc Second Elevation Data Set

GTOPO30 är en gobal, digital höjdmodell med en horisontell cellstorlek på ca 1 km GTOPO30 är hämta från olika raster- och vektordatakällor.

GeoTIFF, GeoTIFF

GeoTIFF är en form av TIFF (Tag Image File Format) för georefererad rasterdata.

GRIB, GRid In Binary

GRIB är World Meteorological Organisations (WMO) standard för gridbaserad meteorologisk data.

PCX, PC Paintbrush Exchange

PCX är ett vanligt rasterformat som används av många skanners och grafikprogram.

SDTS, Spatial Data Transfer Standard

SDTS är ett format avsett för transport av geografisk information. En SDTS-variant är den med rasterprofil, gjord som standardformat för överföring av rasterdata. Dock är detta protokoll inte ännu slutbearbetat.

TIFF, Tagged Image File Format

Liksom PCX är TIFF ett vanligt rasterformat producerat av ritprogram och skanners. TIFF-format ger en relativt stor bildfil men komprimerar data utan förlust av information.

 

Ytterligare information

Scientific Data Format Information FAQ

GIS Data Formats - GeoCommunity